هـ ز آ ر آ ن تـ کـ ه ا ز مـ ن ... !

تیـــغ روزگـــار چِنان شاهـــرَگ کَلامـَــم را بُریــده کـِه سُکــوتَم بَنــد نِمیــآیــَـد

 

مَـــ ن  تـِـ کـــِـ ه  چـــ وبــــ ی  بـــِ ه  یـــ ادِگــــــ ار  اَز  یــِـ ک  اَبــَـ ر  دِرَخـــ تـــَـ م ... !

 

آن  زَمــ ان  کـِـ ه  تــُــ و  وَزیـــ دی 

 

مــَــ ن  بــِــ ه خـ ی آلِ  خـُـــ ود دَر  بـَــ رابــَـ رَت  ایــ ســ تـــ ادَم ... !

 

تــُـــ و  رَد  شـُــ دی  وَ  مــَـ ن  بــ ا  نــَــ ســـ یــ مـــ ی  شـ ـِ کـ َـ سـ ـ ـ تـ ـ َـ ـ م ... !

 

 

تاريخ سه شنبه 28 شهریور1391سـاعت 17:31 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

زَن  کــِــ ه بـــ اشـــ ی ... 

 

عـــ اشـِــ ق  کــِـ ه  بــِـ شــَــ وی ...

 

 چــِـ شــ م سِــ فــ یـــــــ د   خــَـ طــ ابــَـ ت  مـــ ی کـُـ نـَـ نـــــــ د ... !!!

 

راســ ت  مــ ی گـــ ویـَـ نــــــ د ... !

 

چــَـ شــ مـــ انــــَــ م   ســـِـ فــ یــــــــــــ د   شــُـ د

 

بـــِـ ه  جـــ ادِه هــ ایـــ ی  کــِـ ه  او  مـُـ ســــ افــِـ ر ِ  هــ یـــ چ کــُـ دام  نـَــ بـــــــ ود ... !!!

 

 

 

تاريخ سه شنبه 28 شهریور1391سـاعت 17:21 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

دَســ تِ  مـــ ا  نـَـ بــــ ود  کــِـ ه  ز ِنــ دِگـــ ی هـــ ایــِ مـــ ان  دَر  هـَـ م  فـــُــ رو  رَفـــ ت ...

 

بــــ ی  آنــ کــِـ ه  بــِـ ه  یــِـ کــ دیــ گــــَــ ر  رَبــــــ ط  داشــ تــِـ ه  بـــ اشــ یــ م ... !

 

مــ ا   شـَـ خــ صــ یـــ تـــ هـــــ ایِ  چـَـ نــ د  داســ تـــ انِ  جــُـ دا  اَز  هــَـ م   بــ ودیـــــ م  ،

 

دَر  یــِـ ک  کـِـ تـــ ابِ  کـُـ هــ نـــــ ه ...

 

کـــ ه  صـَـ حــــــ افِ  دیــ وانـــــِــ ه

 

بـــَــ رگــ هــ ایــَـ ش  را  جـــ ا بــِـ ه جـــ ا  صــَـ حــ افــــــ ی  کــَـ رده  بـــ ود ... !!!

 

 

تاريخ یکشنبه 26 شهریور1391سـاعت 17:47 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

دَم  اَز  بـــ ازیِ  حـُـ کـــ م  مــ ی زَنـــ ی ...

 

پـَــ س  بــِـ ه  زَبـــ انِ  " قــُـ مــــــ ار "  بـَـ رایـَــ ت  مــ ی گـــ ویــَـ م ... :

 

 قــُـ مــــــ ار ِ  ز ِنـــ دِگــــ ی   را  بـــِـ ه  کـَـ ســـــ ی  بـــ اخــ تــــَــ م

 

کــِـ ه  تـــَــ ک  " دِل "  را  بـــ ا  " خـِـ شـــ ت "   بـُــ ریـــ د  ... !

 

جــَـ ریــ مـــِــ ه اَش  یـــِـ ک  عـُـ مــــ ر  حـَـ ســــــ رَت  شــُــ د ...

 

نـَـ تــ یــ جـــِـــ ه  گـــِـ رفــ تــــَــ م  بـــِـ ه  " دِل " ، دِل  نــَ بـَـ نـــــ دَم ... !!!

 

یــــ اد  گــِــ ر ِفــ تــَــ م  اَز  رویِ  دِل  حـُـ کـــــ م  نـَـ کـُـ نــــَـ م ...

 

دِل  را  بـــ ایــَــ د  بـــُــ ر  زَد ... !!!

 

جـــ ایــَـ ش  بــ ایــَــ د  سـَــ نــــ گ  ریــ خــ ت 

 

تـــ ا  بــ ا " خـِـ شـــ ت "   تـَـ کـــ بــــُـ ری   نـَـ کـُـ نــَ نـــــــ د ... !!!

 

 

 

تاريخ یکشنبه 26 شهریور1391سـاعت 17:45 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

تـَـ مــــ امِ  بـَـ دی هـــ ایـــَـ م  را  هــَـ م  کــِـ ه   صــــ اف   کـُـ نــَـ م ...

 

بـــ از  هــَـ م  بــِـ ه  دِلــَــ م  مــَــ دیــــــ ون  مــ ی مـــ انــَــ م  !

 

بـَـ رایِ  تـَـ مــــ امِ   دِلــَــ م  مــ ی خــ واســـ ت هـــ ای ِ  بــــ ی جـَـ وابــَـ ش  ... !!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 22 شهریور1391سـاعت 2:20 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

بـ یــــــ ا  وَ  وَقـــ ت  رَفـ تـــَـ ن  یــِـ ک  خــ وبــــ ی  کــُــ ن ...

 

صــِـ دایــَـ ت  مــ ی کـُـ نــَـ م  بــَـ رنـَـ گـــــَـــ رد ... !

 

مــ ی خــ واهـَــ م  دُروغ هــ ایــَـ ت  را  بــــ اوَر  کـُـ نــَـ م ... !!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 22 شهریور1391سـاعت 2:10 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

بــِـ ه  تـــــُــــ و  فـِـ کـــــ ر  مــ ی کـُـ نــَـ م ...

 

بـــــ ی اِخ تــ یــــــ ار  بــِـ ه  حـِـ مـــــ اقـَــ تِ  خــــُـ ود  لـَـ بــ خَ نــــــ د  مـــ ی زَنــــَـ م ... !!!

 

س ی آ ه ی  لـَ شـ گـــــَـــ ر  بــ ودَم  دَر   ع ِ ش ق ِ تــــُــ و  

 

وَ  فـِـ کــــــــ ر  مــ ی کــَـ ردَم   بــ ازیـــ گــــــَــــ ر ِ  نـَـ قـــــ ش ِ اَوَلـــَــ م  ...

 

اَفــ ســـــــــــ وس ... !!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 22 شهریور1391سـاعت 1:56 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

بـَـ رایِ  تــُــ و   ه یــــ چ   پـَـ یــ امــــــ ی  نـَـ دارم

 

دِلـ تـَـ نــ گــ یـــــَـــ م 

 

نــَـ ه  دَر  کـَـ لـــــ آمـــ ی  مـــ ی گـُـ نــ جـــــَــ د

 

نــَـ ه  دَر  پـَـ یـــ امـــــــ ی ... !

 

ایــ ن جـــ ا  زَنـــــ ی  دَر  اِنــ تـِـ ظــــــــ ارَت  نــ یــ ســـ ت !

 

 هــَـ یـــ اهـــــــ ویِ  نـَ بـــــــــ ودَنــَـ ت  

 

اَز  مـــَــ ن  مـــــَــ رد  ســـ اخــــ ت ... !!!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 22 شهریور1391سـاعت 1:38 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

لـَـ ع نــَـ ت  بــِ ه  خـُـ ودَت  وَ  اَفــ کـــ ارَت ... !

 

مــ ی دانـــ ی  لـَ عـ نـَـ تـــــــ ی 

 

دُرُســ ت  اَســ ت  روزی  عــــ اشِـ قـــَـ ت  بـــ ودَم ...

 

وَلــــ ی  بــِ بــ یــــــ ن

 

 بــــ ی تــــُـــ و   هـَــ م  مــ ی تـَـ وانـــَـــ م  ز ِنـــ دِگــــــــ ی  کـُـ نــَــ م ... !!!

 

فــَـ قـَــ ط  گــ اهـــــ ی  دَر  ایــ ن  مـ یـــ ان 

 

 یـــــــ ادَت   زَهـــــــ ر  مــ ی کـُـ نــــَـ د  بــِ ه  کـــ امـــَــ م  ز ِنــــ دِگـــــ ی  را ..... !

 

 

تاريخ چهارشنبه 22 شهریور1391سـاعت 1:30 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

خــ انــِــ ه اَم  تـــ اریـــ ک  اَست ...

 

خـَـ بـَــ ر  اَز   نــــ ورُ  وُ گــُــ لُ وُ شــ ادی  نــ یـــ ســـ ت ...

 

نـَـ قــ شـــ ی  اَز  مــَـ ن  هــَـ م  دَر  یـــ ادی  نــ یـــ ســ ت ...

 

 شـــ مـــ ع هـــ ا   خـــــ امــــ وشـَــ نـــ د ...

 

هـَــ مــِـ ه جـــ ا  غـــَــ رقِ   سـُــ کــــ وت  ...

 

وَ  کـَـ ســــ ی  دَر   شـَــ بِ  مـــ یـــ لــــــ آدَم    مــِـ هـــ مـــ انــَـ م  نــ یــ ســـ ت ...

 

هــ یــــ چ کـــَـــ س  بـــ اخـَـ بــَــ ر  اَز  بــُـ غــــ ض ِ  فــُـ روخــُــ وردِه یِ مــَــ ن ...

 

بــــ ا خــَــ بــَــ ر  اَز   غــَــ مِ  پــِـ نـــ هــــ انــَــ م    نــ یـــ ســـ ت ... !

 

مـَــ ن  فـَـ قــَـ ط  هـَــ ســ تــَـ مُ وُ تـــــُـــ و ...

 

روبـِــ رویــَــ م  دَر  قــــ آبِ  عــَــ کـــ ســــ ی  اَز   خـــ آطـــِــ ر ِه هـــ ایـــ ی  دور  ...

 

وَ نـِــ گــــ آهَــ ت کـِــ ه  بــِــ ه  مَـــ ن  مـــ ی گــــ ویـَــ د :

 

 « شـَــ بِ   تـَـ نــ هـــ آیـــ ی   تــُــ و

 

مــَــ ن  دِلـَــ م گـَــ رمِ  بــِـ ه  طـَــ نــــ آزیِ  عـِـ شـــ قِ  دِگــَــ ر  اَست ... !!!!!!! »

 

 شـَــ بِ  مــــ یـــــ لــــــ آدِ  مــَــ ن   اَست ...

 

مــــ اه  هـَــ م  اَز  غـَـــ م ِ  مــَــ ن   بـــ ی خَــ بـَــ ر  اَست ...

 

وَ  نِــ مـــ ی دانـَــ د  کــِــ ه  دَر  ایـــ ن  بـــَـ زم ِ  حـَـ قـــ ی ر  جـــ ایِ  تــــُــ و   خـــ آلـــ ی   بـــ ود ...

 

آسـِــ مـــ انـَــ م  اَبـــ ریـــ ســـ ت ...

 

کـــ آش  بـــ آرآن  مــ ی زَد ...

 

تــ ا  کــِـ ه  اَز  هـِــ ق هـِــ ق  دور  اَز  تــُـ و   نـَـ تــَـ رسـَــ م   ایـــ ن بـــ ار ...

 

تـــ ا  کـِــ ه  مـَــ جـــ بـــ ور  نــَـ بـــ اشــَـ م 

 

بـــ ا  بــُـ غ ض ... خــَـ نـــ دِه ای  تــَـ لـــ خ  بــِـ ه  تــُـ و  هـِــ دیــِـ ه  کــُـ نــُـ م ...

 

بـــِــ ه  هــَــ مـــ ان  عــَـ کــــ س ِ  گــِـ ر ِفـــ تــــ از  بــِـ ه  قـــ اب ...

 

 شـَــ بِ  مـــ یــــ لــــ آدِ  مــَــ ن   اَست ...

 

مــَــ ن  بــِــ ه َانـــ داز ِه یِ   خــُـ وشـــ بـَــ خـــ تـــ یِ   تـــُـــ و   دِلـــ تـَــ نـــ گـَــ م  ... !

 

چــِــ ه  کــَـ ســـ ی  یـــ ادِ  مــَـ ن  اَســ ت ... ؟؟!!!

 

تـــُــ و  کــُـ جـــ ایـــ ی ای  مــــَــ رد ... اِی  پــُــ ر  اَز  خــــ وبـــ یُ وُ شــــ ور ... ؟؟!!

 

تـــُـ و  کــُـ جـــ ایـــ ی  اِی  دوســـ ت ... تــُـ و  کــُـ جـــ ایـــ ی ... ؟؟؟!!

 

 روح ِ  مــَـ ن   اِمـــ شــَـ ب  مـــُـ ردُ وُ دِلــَـ م  سـَـ خــ ت  شـ ـِ ـ کـ ـَ ـ سـ ـ ـ ت ... !

 

وَ  نــِـ گـــ آهــَـ م  پــِـ ی  غـُــ ربــَـ ت  تـــَــ ر  شــُـ د ....

 

کــَـ ســـ ی  اَز  راه  ر ِســـ یـــ دُ وُ تــــُــ و  را  بـــ ا  خــُــ ود  بـــُـ رد ...

 

وَ  تــُــ و  مَـــ جـــ بـــ ور  شـُـــ دی ... دَر   شَــ بِ  مـــ یـــ لـــ آدَم  ...

 

دَرد  دَر   جــَـ عــ بــِـ ه ی  رُبـــ ان زَدِه اَت   بــُـ گـــ ذاری ...

 

وَ  کـَـ مـــ ی  اَشـــ ک ... کــَـ مـــ ی  تــَـ نـــ هـــ ایـــ ی  ...

 

تـــ ا  بــِـ ه  مــَـ ن  هـِـ دیــِـ ه  کـُــ نـــ ی ...

 

وَ  نــَـ ه  حـَــ تـــ ی  یــِـ ک  شـِــ عــ ر ...

 

وَ  نــَـ ه  یــِـ ک  نـــ آمــِـ ه یِ  کـــ وتـــ اه  کــِـ ه  رویــَـ ش  بــِـ نــِـ وی ســـ ی :

 

« تــَـ قـــ دیـــ م  بـــِـ ه  تــُـ و ... !! »

 

چــِـ شـــ م  مــَـ ن   مـــ انـــ دِه  بـــِـ ه  راه  ...

 

خـَـ بــَـ ری  مــ ی ر ِسـَـ د  اِمــ شـَــ ب  ز ِ  دِل  ســ ادِه  وُ  دَریـــ ایـــ ی   تـــُــ و ... ؟!!

 

 شـَــ بِ  مـــ یـــ لــــ آدِ  مـــَـ ن   اَســـ ت ... !!!!

 

 

تاريخ جمعه 3 شهریور1391سـاعت 2:26 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

miss-A