هـ ز آ ر آ ن تـ کـ ه ا ز مـ ن ... !

تیـــغ روزگـــار چِنان شاهـــرَگ کَلامـَــم را بُریــده کـِه سُکــوتَم بَنــد نِمیــآیــَـد

 

اَگــَـــ ر  دیـــ وآنــِــ گــــــــ ی  نـــ یـــ ســـ ت ...

 

پــَــ س  چـــ یـــــ ســــ ت ... ؟!!!

 

وَقـــ تــــــ ی  دَر  دُنـــ یـــــــ آیِ  بــِــ ه  ایـــ ن  بــُــ زُرگــــ ی ...

 

دِلـَــ ت   هــَــ وایِ  یــِــ ک  نــَــ فــَـــ ر   را  مـــ ی کـُــ نــَــ د ... !

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 25 بهمن1391سـاعت 1:43 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

حـِــ س  مـــ ی کـُــ نــَــ م 

 

دُنـــ یــــ ا   خــــ آلــــــــــــــ ی ســـ ت  ... !

 

مــَــ گـــَــ ر  تــــُــ و  چـَــ نـــ د  نـــَـ فــَــ ری ... ؟!!!!

 

 

 

تاريخ شنبه 21 بهمن1391سـاعت 3:34 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

 بــَـ عــ ضــــ ی  آدَم هـــ ا   را  نــِــ مـــ ي شــَــ وَد  داشـــــــ ت ... ! 

 

فــَـ قـــَـ ط  مـــ ي شــَـ وَد   يـــِـ ک  جــــ ور ِ  خـــــ اصــــ ی   دوســ تــِـ شـــــــ ان  داشـــ ت ... !

 

 بــَـ عـــ ضــــ ی  آدَم هــــ ا   اَصـــ لــــ اً  بـــَ رایِ  ايــــ ن  نـــ يـــ ســـ تــَـ نـــــــ د 

 

کــِـ ه  بــَـ رایِ  تـــُــ و  بـــ اشـَــ نــــــ د  يــــ ا  تـــُـ و  بــَـ رایِ  آنـــ هــــــ ا ... !

 

اَصـــ لــــــ اً  بـــِـ ه   آخــَــ رَش   فـــِــ کــــــــــ ر  نـــِـ مـــــ ی کــُـ نــــــــــــ ی ... !

 

 آنـــ هـــــ ا   بــَــ رایِ  ايـــ نــَــ نــــــ د  کــِـ ه  دوســـ تــِـ شـــــــ ان  بـــِـ داری ... !

 

آن هــَـ م  نـــَــ ه  دوســـ ت  داشــ تـــَــ نِ  مـــَ عـــ مــــــ ولــــ ی  ...

 

نـــَـ ه  حـَــ تـــــ ی  عــِـ شـــــ ق ... !

 

 يــِــ ک  جـــــ ور ِ  خـــــ اصــــــ ی    دوســـ ت  داشـــ تـــَــ ن   

 

کــِـ ه  اَصـــ لـــــ اٌ  هــَــ م  کـــَــ م  نـــ يـــ ســــــــ ت ... !

 

 ايــــ ن  آدَم هــــــ ا   حـَــ تـــــ ی  وَقـــ تــــ ی  کــِــ ه  ديـــ گــَــ ر  نـــ يــ ســ تــَــ نــــــ د

 

هــَـ م  دَر   کــُـ نــــ ج ِ  دِلــَــ ت    تـــــ ا  اَبـــــَــ د  

 

 يـــِـ ک  جــــ ور ِ  خـــــــ اص  

 

 دوســـ ت  داشـــ تـــِــ ه  خـــ واهــَـ نــــ د  شــُــ د  ..... !

 

 

تاريخ شنبه 21 بهمن1391سـاعت 3:28 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

دیــــ وآنـــِــ ه اَت  مـــ ی کــُـ نــَـ نـــــــ د ...

 

مــَـ ســ ئــُــ لـــِــ ه  هـــــ ایـــــ ی  کــِـ ه  دَر  ذِهـــ نــــَـ ت

 

بـــِـ ه  جــــــ ایِ  ایــ نـــ کــــِــ ه  حــــَـــ ل  شــُــ ده  بــــ اشــَـ نـــــــ د ...

 

تـــــَــ ه  نــِــ شــ یـــــــــــــ ن  شــُـ دِه اَنـــــــ د ... !!!

 

 

تاريخ دوشنبه 16 بهمن1391سـاعت 21:26 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

يــِــ ه  آدَمــــ ایـــــ ی  تــــ و  ز ِنــــ دِگــ یـــ ت  هــَـ ســـ تـــَــ ن ...

 

نـــَـ ه  مـــ ی شــِــ ه  دَرکــِـ شـــــــ ون  کـــَـ رد ...

 

نـــَـ ه  مـــ ی شـــِــ ه  رَدِشــــــــ ون  کــَــ رد ... !

 

هــَـ مـــ یـــ ن طــــــُــ وری  تـــــــ و  ز ِنــــ دِگـــ یــ تــــــــَــ ن ...

 

زُل  مـــ ی زَنـــــَــ ن  بـــِـ ه   آرآمــِـ ش ِ  کــــ وتـــــ اه  مــُـ دَتـِــ ت  ... !!!

 

 

تاريخ دوشنبه 16 بهمن1391سـاعت 21:23 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

آدَم هــــ ا   مــــ ی آيــَـ نــــ د  ...

 

ز ِنــــ دِگــــ ی  مـــ ی کـُــ نــَـ نــــــــ د ...

 

مــــ ی مـــ يـــــ رَنــــــ د  وَ  مــــ ی رَوَنـــــــ د ... !

 

اَمــــ ا   فــــــ آجــِـ عـــِــ ه یِ  ز ِنـــــ دِگـــــــ یِ   تــــُـــ و ...

 

آن  هــِـ نـــ گــــــــ ام  آغـــــــ از  مـــ ی شــَــ وَد  کـــِــ ه ...

 

آدَمـــــــ ی  مــــ ی رَوَد  ... اَمـــــ ا  نـــِـ مـــــ ی مـــ يـــــــــ رَد ... !

 

مــــــ ی مـــــ انـــَـــ د ...

 

وَ   نــَـ بـــــــ ودَنـــَــ ش   دَر  بـــــــ ودَنِ  تـــــُــ و

 

چــِـ نـــــــ ان  تـــــَــ ه نـــِـ شــــ يـــــ ن  مــــ ی شــَـــ وَد ...

 

کــــِــ ه  تــــُـــ و  مـــــ ی مـــ يـــــــــــ ری ...

 

دَر  حــــــ الــــ ی  کـــِــ ه   ز ِنـــــــ دِه ای  ... !!!!!

 

 

 

 

تاريخ جمعه 13 بهمن1391سـاعت 22:1 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

کــــ ارگـــَـ ردانِ  مــــ اهـــِــ ری  شــُــ دِه اَم ... !

 

دَر   نــَـ بــــــــ ودِ  تـــــُــ و  ...

 

 خــــــ آطـــِــ رآتِ  خــــــ وبـــِــ مــــــــ ان   را 

 

 بــــــ ازســــــــ ازی   مـــ ي کــُـ نــــَـــ م ... !

 

هــَـ مـــ یــــ ن جـــــــــ ا ...

 

جــُــ لـــُـ ویِ  چــَـ شـــ مـــــ انـــَـــ م .......... !

 

 

 

تاريخ جمعه 13 بهمن1391سـاعت 21:40 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

نــِـ گـــَـ رآن  نــَـ بــــــ اش ... !

 

دیــ گـــَــ ر  مــُـ زآحــِـ مـــَـ ت  نــِـ مـــ ی شـَــ وَم  ... !

 

مــَـ ن  اَز   چــِـ راغ هـــــ ایِ  ســَـ بـــــ ز   هــَـ م  عــُــ بـــــ ور  نــِـ مـــ ی کــُـ نــــَـ م ...

 

چــِـ ه  ر ِســَــ د  بـــِـ ه   قــــِــ رمـــِـــ زهـــــ ایِ  مــُـ مــ تـــــَــ دِ  تـــَــ وَقــــُـــ ف  ... !

 

نــِـ گـــَـــ رآنِ  چـــِـ ه   چــ یـــــ زهـــــ ایِ  ســــ آدِه  ای  مــ ی شـــَـــ وی ...  !!!

 

یــِـ ک  خـــــ آطـــِـــ ر ِه یِ  دور  ...

 

کـــِـ ه  گــَــ ه گـــــ اه  دَر   کــــ وچــِــ ه هــــ ایِ  خـــ یـــــ آلـــَـ ت   پـــَـ رســِــ ه  مـــ ی زَنــــَـ د ...

 

تـــــَــ رس  نـــَــ دارد ... !

 

چـــِــ شـــــ م  بـــَـ ر  هـــَـ م  بــُــ گـــــــ ذآر  ...

 

وَ   عــُـ بـــــــ ور   کــُـ ن ... !!!!

 

 

 

تاريخ جمعه 13 بهمن1391سـاعت 21:33 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

بــَـ رایِ  آنــ هــَــ مــِـ ه   اِحــ ســـــ آس ِ  عــــ آشــِـ قـــــــ آنـــــِــ ه یِ  مــَــ ن  ...

 

 ســُـ کــــــــــــ وت   حــَـ رفِ  قــَـ شـَــ نــ گــــــــ ی  نــَــ بـــــــ ود ...

 

لــَـ عــ نــَـ تـــــــــ ی .......... !!!

 

 

 

تاريخ جمعه 13 بهمن1391سـاعت 3:39 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

تــَـ مـــــــ ام ِ  دُنــــ یــــــــــ ا  هــَـ م  کـــِـ ه  بــِـ گــــ ویــَـ نــــــ د

 

 تـــــُــ و  مـــــــ آلِ  مـــَـ ن  نـــ یــ ســ تــــــــــ ی ... !

 

بــــ از  هــَـ م  ایـــــ ن  دِلِ  زَبــــــ ان نــَـ فــَـ هـــــــــ م

 

 بــــَــ هــــــــ آنــــِـ ه اَت   را  مــــ ی گـــ یـــــــــ رَد ... !!!

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 23:14 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

 نــَـ داشــ تــَـ نــَـ ت  ...

 

نــَـ خــــ واســـ تــَـ نـــَـ ت ...

 

 نــَــ بــــــ ودَنـــَـ ت  ...

 

هــَـ مــــِــ ه  قــَـ بـــــــ ول ... !!!

 

فــَـ قــَـ ط   لــَـ حـــ ظــــــِـــ ه هـــ ا یـــــ ی  کـــِــ ه  هــَـ ســـ تـــــــــــ ی ...

 

نــِـ گـــــــ آهـــــَــــــ م  کـــُـ ن ... ! 

 

هـَـ مـــ یـــــــــ ن ... !!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 21:54 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

مــ ی ســِـ پــــ ارَمــَــ ت  بـــِـ ه  خــُــ دا ...

 

خــُــ دایـــــ ی  کـــِـ ه

 

 هـــ یــــــ چ وَقــــ ت   نــَـ خـــ واســـ ت 

 

تـــُــ و  را  بـــِـ ه  مــَـ ن  بــِــ ســـ پــــــ ارَد ... !

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 21:46 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

غــَـ م هــــ ایــــ ی  کــِــ ه

 

چـِــ شـــــ م هـــــ ا  را  خـــ یــــــــ س  نــِـ مـــ ی کـُـ نـَــ نـــــــ د

 

زودتـــَــ ر  بــِـ ه  اُســ تــُـ خـــــــــ وان  مــ ی ر ِســَـ نــــــــ د ...

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 21:43 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

ســَـ رَم  را  گــَـ رم  کــَـ ردِه اَم  بــِـ ه   خــــ وآب  ...

 

شـــ ایــَــ د  فــَــ رآمـــــــــ وش  کــُـ نــَــ م 

 

تــُــ و  دَر   بـــ یــــ دآری   حـَــ قـــ یـــ قــَــ ت  داری ... !

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 3:23 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

هـَـ رگـــِـ ز  نــَـ خـــ واســ تــــَــ م  خـِـ یـــ لـــ ی  خــــــ وب  بـــ اشـــ ی ...

 

خــِـ یـــ لـــ ی  پــُـ ر اِحــ ســــــ آس  بـــ اشـــ ی ...

 

خـِـ یـــ لــــ ی  عـــــــ آشــــِــ ق  بـــ اشـــ ی ...

 

خــِـ یـــ لـــــ ی   بــــــ آشــــــــ ی  ...

 

فــَـ قــَـ ط  خـــ واســ تــــــَــ م  بـــــــــــ آشـــــــــ ی ... !

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 3:19 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

هــَـ ر  وَقـــ ت  کــَـ م  مـــ ی آوَرَم 

 

مــ ی گـــ ویـــَـ م   مــُـ هــِــ م  نــ یــ ســــ ت  ...

 

اَمـــ ا  تــُـ و  کــِـ ه  مــ ی دانـــــ ی 

 

نــَـ بــــ ودَنـــَــ ت  چــِـ قـــَـ در  مــُـ هـــِـ م  اَســـ ت ... !!!

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 3:14 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

 آب  دَر  هـــ اوَن  کـــ وبــ یـــــ دَن   اَســـ ت ...

 

ایــ نـــ کـــِـ ه  مـــَـ ن  شــِـ عـــــ ر  بــِـ نـــِـ ویــ ســَــ م

 

وَ تــــُـ و  فــــــ آلِ  قــَـ هــــ و ِه  بــِـ گــ یـــــــ ری ...

 

وَقــ تـــــ ی  آخــــَـ ر ِ  هــَـ مـــِـ ه یِ  شــِـ عــــــ رهــــ ایِ  مـــَـ ن ...

 تــــُــ و  مــــ ی آیـــــــ ی  ...

 

وَ  تـــَــ هِ  هــَـ مــِــ ه یِ  فــِـ نــــ جــــــ ان هــــ ایِ  تـــُــ و ...

 مــَـــ ن  مــــ ی رَوَم  ... !!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 3:9 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

بــَـ ســ تـــِـ ه هــــ ایِ  دآرو  هــَـ مــِــ ه   بــــــــ ی ســَـ راَنـــ جـــــــ ام  ... !

 

کــــ آبـــــــــــ وس هـــ ا  هــَـ مـــِــ ه  پـــــــــ آیــــــــــ دآر ... !

 

وَ  مــَـ ن   شــَـ ب هـــــ ا    بـــ یــــــــــ دآرَم   ...

 

بـــِـ ه  لــُــ طــــ فِ  تــــُــ و ... " لــَـ عـــ نــَـ تـــــــــــــــ ی " ... !

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 3:3 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

 مـــ ی آیــَـ نــــــ د  ...

 

 مـــ ی رَوَنـــــــ د  ...

 

وَ   جــــــ ایِ  خـــ آلـــــــــ یِ شـــــــ آن  

 

بــــَـ رایِ  هــَـ مـــ یــ شــــــِـــ ه 

 

مــ یـــــ انِ  لـَـ حـــ ظــــِــ ه  هــــ ایـــِـ مـــــ ان 

 

مـــ ی مـــ انـــــَـــ د ...

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 2:48 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

وَقــ تـــــــ ی   خــــــــ وآب   بـــَـ رایِ  فـــَــ رار  اَز   بـــ یـــــــــ دآری   بـــــ اشــَــ د ...

 

تــــَــ مـــــــــــــــــــ آم  شــُـ دِه ای .......... !!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 11 بهمن1391سـاعت 2:40 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

 خـــ آطــِـ رآت  

 

هــَـ ر  چــِـ ه   شـــ یــــ ریــــــ ن تـــَـ ر   بــ اشــَـ نــــــ د ...

 

بــَـ عـــ دِه هــــ ا  اَز  تـــَ لـــ خــــــ ی ... 

 

بـــ یـــ شـــ تــــــــَــ ر  گــَـ لـــــ ویــَـ ت  را  مـــ ی ســــ وزانــَـ نــــــــــــــ د ... !!!

 

 

تاريخ یکشنبه 8 بهمن1391سـاعت 20:56 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

مــُـ رور  مــ ی کـُـ نــــَــ م   خـــ آطــِـ رآتـِــ مـــــــــ آن   را ...

 

اَمــــ ا  مـَـ گــــَــ ر 

 

کــُـ پــــــــــ ی  بــَـ رابــَــ ر ِ  اَصــــــ ل  مــ ی شــَـ وَد ... !!!

 

 

تاريخ یکشنبه 8 بهمن1391سـاعت 20:50 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

 زَن  کــِـ ه  بــــ اشــــ ی ...

 

گـــ اهـــ ی  بــــ ایــَـ د  فـــَــ رآمــــــــ وش  کــُـ نــــــ ی

 

کــِـ ه   مـُـ حــ تــــــــ آج ِ  آغــــــ وشــــــــــ ی  ... !

 

 

 

 

تاريخ جمعه 6 بهمن1391سـاعت 15:55 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

نـِــ گــــ آهـَــ ت  را  کــِـ ه  اَز  مــَـ ن  مــ ی گــ یـــــ ری  ...

 

نـَــ فــَــــ س هـــ ا  هـَــ م 

 

خــُـ ودِشـــ ان  را  بــَـ رایِ  مــَـ ن  مــ ی گــ یــــ رَنــــــ د ... !!!

 

 

تاريخ جمعه 6 بهمن1391سـاعت 15:49 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

حــَـ وآس پـَــ رتــــ ی 

 

یـَـ عــ نــــ ی  ایــ نــ کــِــ ه  

 

کـــــــ آش  بــِــ ه  یـــــ آدَم  بــِـ مــــ انــَــ د 

 

کـــِـ ه   بــِـ ه  یـــــ آدَت  نــَـ مـــــ آنـــــَـ م  ... !!!!

 

 

تاريخ چهارشنبه 4 بهمن1391سـاعت 22:52 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

ﻟــَـ عـــ نــــَــ تــــــ ی 

 

ﯾــَـ عــ نـــ ی  ﻣـــ ی شــَـ وَﺩ

 

ﻫََـــ مـــ یـــــ ن  ﺣـــــ الـــــ ا ...

 

ﻫــَـ مـــ یــــ ن  ﻟــَـ حـــ ظـِـــــ ه ...

 

ﺣـَـ تــــــ ی  ﺍِﺷـــ تــِـ بـــــــــ اﻫــــــ ی ... !

 

 ﯾــــــــ آدَﻡ  ﺑـــ یـُــ فــــ تـــــــــ ی  ... ؟!!!

 

ﻣـــــ ی شـــَـ وَﺩ ................. ؟!!

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 4 بهمن1391سـاعت 22:48 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

چـِـ قــَـ در  سـَـ خــ تــــــِــ ه

 

دِلــَـ ت  بــَـ رایِ   روزهـــ ایِ  گـُــ ذَشـــ تــِــ ه  اَت  تـَــ نـــ گ  بــِـ شـَـ وَد  

 

کــِـ ه  دیـــ گـــــَـ ر  نــَـ تــَـ وانــــــ ی   بـــِـ ه  دَســ تــِـ شـــ ان  بــ یــــــــــ اوَری  ... !!!

 

 

 

تاريخ چهارشنبه 4 بهمن1391سـاعت 22:36 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

چـِـ قــَــ در  سـَــ خـــ تــــِــ ه  مـَـ نـــ طــِـ قــــــــــ ی  فــِـ کـــــ ر  کــُـ نــــ ی ...

 

وَقــ تــــــ ی  اِحــ ســـــــ آس  دار ِه   خــَـ فــِــ ه  ت  مــــ ی کــُـ نـــــِــ ه ........ !!!

 

 

 

تاريخ سه شنبه 3 بهمن1391سـاعت 21:19 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

 

کــَـ فــ ش هـــ ایــَـ م  کــِـ ه  جـُــ فـــ ت  مـــ ی شـَــ وَنــــ د 

 

دِلــَــ م   هــَـ وایِ  رَفــ تـــَــ ن   مــ ی کــُـ نـــَــ د ... ! 

 

مـَــ ن  کـــــــ ودَکــــ آنـــِـ ه  بــــ ی قــَــ رار ِ   دیـــ دَنــَـ ت   مــ ی شـَــ وَم !

 

بــــــ ی آنـــ کـــِـ ه  فــِـ کــــ ر  کـُـ نــَــ م

 

 چــِـ ه  کـَـ ســ ی  دِلــ تـَـ نـــ گِ  مــَـ ن  خـ واهــَـ د  شـُــ د  … ؟!!

 

 

تاريخ سه شنبه 3 بهمن1391سـاعت 21:11 نويسنده بــــــــــ آ نـــــــــــ و | |

miss-A